Privacy beleid ADE CONSULTANTS

I. INLEIDING

 • Dit privacy beleid legt uit hoe ADE CONSULTANTS omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met ADE CONSULTANTS in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

 • ADE CONSULTANTS hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. ADE CONSULTANTS behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft ADE CONSULTANTS evident de wet na, zijnde de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

 • Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van ADE CONSULTANTS op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

 • ADE CONSULTANTS is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn:
      BV ADE CONSULTANTS
      Miksebaan 244 gv links
      2930 Brasschaat
      BTW BE0463 783 130
      e-mail: info@adeconsultants.be
      telefoon: 03/644.53.08
 • ADE CONSULTANTS is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. ADE CONSULTANTS bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

 • ADE CONSULTANTS kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens ADE CONSULTANTS en volgens de instructies van ADE CONSULTANTS te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van ADE CONSULTANTS’ genoemd).

III. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ADE CONSULTANTS ?

 • Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die ADE CONSULTANTS kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met ADE CONSULTANTS.
  Hierbij wordt de context aangegeven waarin ADE CONSULTANTS deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor ADE CONSULTANTS de gegevens verwerkt.

  • Identiteitsgegevens van de klant

   • Voorbeelden: Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, burgerlijke staat, rijksregisternummer, fiscale woonplaats en fiscaal identificatienummer,
    vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

   • Context: Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, of u registreert om de diensten van ADE CONSULTANTS (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Het rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet.

  • Gegevens over betrokkenen gelinkt aan de klant

   • Voorbeelden: Gegevens van werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers.

   • Context: Deze gegevens worden door u verstrekt aan ADE CONSULTANTS in het kader van de boekhoudingsprestaties die ADE CONSULTANTS voor u uitvoert.

  • Gegevens over de verrichtingen van ADE CONSULTANTS met u

   • Voorbeelden: De informatie in verband met uw contacten met ADE CONSULTANTS, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande ADE CONSULTANTS, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

   • Context: Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en ADE CONSULTANTS (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

  • Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

   • Voorbeelden: Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

   • Context: Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door ADE CONSULTANTS zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

  • Gegevens uit externe bronnen

   • Voorbeelden: Gegevens verkregen uit wettelijke bronnen, zoals het Belgisch Staatsblad, de balanscentrale van de Nationale Bank van België etc.

   • Context: ADE CONSULTANTS zal samenwerken met deze instanties die belast zijn met taken van algemeen belang of met het beheer van openbare gegevensbronnen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving

  • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

   • Voorbeelden: Gegevens over gezondheid. Gegevens waar de politieke opvatting uit blijkt. Gegevens waar het lidmaatschap van een vakbond uit blijkt.

   • Context: Deze gegevens worden door u verstrekt aan ADE CONSULTANTS in het kader van de aangifte tot de personenbelasting via Tax-on-web, teneinde van specifieke fiscale aftrek te kunnen genieten.

 • ADE CONSULTANTS verwerkt normaal geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

 • Via onze website verkrijgt en verwerkt ADE CONSULTANTS persoonsgegevens, in het bijzonder uw identificatiegegevens (burgerlijke stand, naam, voornaam, adres, …) en contact (e-mail, telefoon, GSMl …), evenals professionele gegevens over u (functie, activiteiten) en professionele domeinen die u interesseren (thema’s). Deze gegevens worden verwerkt om u op de hoogte te houden en om u de mogelijkheid te geven zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Bovendien wordt er een cookie op uw computer geplaatst om uw taal op te nemen, zodat de pagina’s u worden aangeboden en worden gecommuniceerd in de juiste taal. Deze cookie is essentieel voor de goede werking van de site.

  Voor deze doeleinden baseren we ons op onze legitieme belangen bij het zakendoen, waaronder de mogelijkheid om nieuwe producten of diensten aan te bieden, evenals uw toestemming om (elektronisch gecontacteerd te worden).

IV. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT ADE CONSULTANTS UW PERSOONSGEGEVENS ?

 • ADE CONSULTANTS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. ADE CONSULTANTS zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.
  ADE CONSULTANTS verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ADE CONSULTANTS rusten.

 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen.

 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ADE CONSULTANTS, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen.

 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

1. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 • ADE CONSULTANTS dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat ADE CONSULTANTS moet samen werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:
• De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de identificatie van klanten, rechthebbenden en vertegenwoordigers
• De verplichting om bij te dragen aan de bestrijding van fraude en belastingontduiking, het identificeren van klanten, rekeningen en contracten, en het werken met bevoegde autoriteiten
• De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische of buitenlandse belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor ADE CONSULTANTS uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

2. CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN ADE CONSULTANTS EN U ALS KLANT

 • Alvorens een opdrachtovereenkomst te sluiten dient ADE CONSULTANTS soms bepaalde gegevens te verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

• Te reageren op uw verzoek
• U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij het sluiten van een opdrachtovereenkomst
• De voorwaarden te bepalen en waarborgen tegen welke voorwaarden de opdrachtovereenkomst wordt gesloten

Wanneer ADE CONSULTANTS geen diensten kan leveren zonder eerst bepaalde gegevens van u te verkrijgen (zoals een kopie van de identiteitskaart, andere bewijstukken enz.), zal ADE CONSULTANTS u hiervan op de hoogte stellen.

 • In het kader van lopende opdrachtovereenkomsten of het beheer van opdrachtovereenkomsten dient ADE CONSULTANTS een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen ADE CONSULTANTS worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaalde opdrachtovereenkomst.

Meer bepaald verwerkt ADE CONSULTANTS uw gegevens bij de uitvoering van opdrachtovereenkomsten als volgt:

• Beheer van lopende opdrachtovereenkomsten
• Centraal management en algemeen beeld van de klanten
• Het verzorgen van uw boekhouding en aangiftes

ADE CONSULTANTS kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van opdrachtovereenkomsten.

3. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN VAN ADE CONSULTANTS

 • ADE CONSULTANTS verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft ADE CONSULTANTS ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

  • Het personaliseren van de diensten van ADE CONSULTANTS

  • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

   • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.

   • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van ADE CONSULTANTS, op basis van enquêtes bij klanten van ADE CONSULTANTS, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan ADE CONSULTANTS.

   • Gecentraliseerd en gecoördineerd beheer van klanten of groepen klanten voor het beheer van de relatie met u of het bepalen van uw behoeftes.

  • Toezicht op de activiteiten van ADE CONSULTANTS, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van ADE CONSULTANTS, de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

  • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.

  • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.

  • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookiesbeleid op de ADE CONSULTANTS website.

  • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven).

  • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van ADE CONSULTANTS of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

4. SPECIFIEK GERECHTVAARDIGD BELANG VAN ADE CONSULTANTS : CONVENTIONELE DIRECT MARKETING

 • ADE CONSULTANTS voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang de activiteiten van de klant – om u passende diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan ADE CONSULTANTS onder meer:

  • De diensten die u reeds gebruikt en uw socio-demografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).

  • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.

  • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar ADE CONSULTANTS aanwezig was).

  • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.

  • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.

  • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

5. UW TOESTEMMING VOOR HET VERWERKEN EN VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME (ELEKTRONISCHE DIRECT MARKETING)

 • ADE CONSULTANTS kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient ADE CONSULTANTS eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

V. AAN WIE MAAKT ADE CONSULTANTS UW PERSOONSGEGEVENS OVER?

 • ADE CONSULTANTS behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.
  ADE CONSULTANTS kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die ADE CONSULTANTS bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 • In sommige gevallen is ADE CONSULTANTS bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

  • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken, zoals de Belastingdienst, de Nationale Bank van België, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.

  • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek.

 • ADE CONSULTANTS draagt uw gegevens tevens over aan verwerkers of zakelijke partners op wie zij beroep doet om diensten aan u te verlenen en met wie zij overeenkomsten gesloten hebben. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en software/internetapplicaties, in het bijzonder boekhoudsoftware, berekening van belastingen, verrichten van aangiftes etc.

  • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders (zoals Mailchimp).

  • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.

  • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

 • ADE CONSULTANTS dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die ADE CONSULTANTS gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

 • Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

 • In de hiervoor genoemde gevallen zorgt ADE CONSULTANTS ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. ADE CONSULTANTS zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van ADE CONSULTANTS en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 • ADE CONSULTANTS bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD ?

 • ADE CONSULTANTS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
  Alle gegevens die ADE CONSULTANTS in het kader van de antiwitwaswetgeving moet bijhouden worden gedurende 10 jaar bewaard.
  Alle gegevens over uw relatie met ADE CONSULTANTS worden gedurende 10 jaar bewaard in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van ADE CONSULTANTS.
  Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

VII. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD ?

 • ADE CONSULTANTS hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  ADE CONSULTANTS neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
  In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van ADE CONSULTANTS gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal ADE CONSULTANTS onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal ADE CONSULTANTS u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. WAT ZIJN UW RECHTEN BIJ HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS ?

1. RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

 • Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

  • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij ADE CONSULTANTS. Dit betekent dat u ADE CONSULTANTS kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

  • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

  • Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die ADE CONSULTANTS toelaat om dit te controleren.

  • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met ADE CONSULTANTS een einde genomen heeft, kan u ADE CONSULTANTS vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door ADE CONSULTANTS op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij ADE CONSULTANTS een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van ADE CONSULTANTS (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). ADE CONSULTANTS kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

  • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan ADE CONSULTANTS heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u ADE CONSULTANTS vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor ADE CONSULTANTS.

 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan ADE CONSULTANTS evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
  U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar de BV ADE CONSULTANTS, Miksebaan 244 gv links, 2930 Brasschaat of per e-mail naar info@adeconsultants.be of door het contactformulier op de website te bezoeken https://adeconsultants.be/#contact

2. RECHT VAN VERZET TEGEN HET VERZENDEN VAN ELEKTRONISCHE RECLAME

 • In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.
  U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:
 • Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@adeconsultants.be

 • Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar de BV ADE CONSULTANTS, Miksebaan 244 gv links, 2930 Brasschaat

 • Door op de link “uitschrijven” (“unsubscribe”) te klikken onderaan een e-mail of elektronische nieuwsbrief die door ADE CONSULTANTS is verzonden.

 • Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website.

 • De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel ADE CONSULTANTS niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

3. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

 • Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

  • Per post: de BV ADE CONSULTANTS, Miksebaan 244 gv links, 2930 Brasschaat

  • Per e-mail :  info@adeconsultants.be

  • Telefonisch : 03/644.53.08

 • Via het contactformulier op onze website: https://adeconsultants.be/#contact

 • U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

laatste update: 26/03/2020