De regering bereikte een akkoord over het zogenaamde coronaverlof, een extra vorm van ouderschapsverlof voor werkende ouders met jonge kinderen. Het voorstel kwam van federale minister van Werk, Nathalie Muylle, als antwoord op de soms moeilijke spreidstand tussen werk en kinderopvang tijdens de coronacrisis. Wat houdt die tijdelijke verlofmaatregel precies in? Ontdek het hieronder.

Wie kan er een beroep doen op het coronaverlof?

Dit bijzondere ouderschapsverlof komt er voor ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar, en kinderen met een handicap. Voorwaarde is wel dat zij minstens één maand in dienst zijn en dat jij als werkgever akkoord gaat. Elke medewerker die nu al recht heeft op het gewone ouderschapsverlof, komt ook in aanmerking voor het coronaverlof, dus:

  • beide biologische ouders;
  • de man die het kind heeft erkend;
  • beide officiële adoptieouders;
  • de meemoeder van wie de afstamming ten opzichte van het kind van de biologische moeder vaststaat;

Ook officieel aangestelde pleegouders kunnen coronaverlof aanvragen. De regeling is op dit vlak dus ruimer dan het klassieke ouderschapsverlof.

Geldt er een leeftijdsgrens als mijn werknemer dit verlof opneemt voor zijn gehandicapt kind?

Voor een kind met een handicap is de maximale leeftijd in principe 21 jaar. Die leeftijdsgrens valt weg als het kind of de volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders en intramuraal of extramuraal wordt behandeld, georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Welke vormen van corona-ouderschapsverlof zijn mogelijk?

Voltijdse werknemers kunnen het verlof halftijds opnemen of in een 1/5 regeling, in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Anders dan bij het bestaande ouderschapsverlof, kunnen werknemers die minstens 3/4 werken op het moment dat het verlof ingaat, ook halftijds coronaverlof opnemen.

Dit kan:

  1. in één aansluitende periode;
  2. in één of meerdere periodes van een week , al dan niet aansluitend;
  3. in één of meerdere periodes van één maand, al dan niet aansluitend;
  4. of in een combinatievorm van 2 en 3.

Kan ik als werkgever een aanvraag tot coronaverlof zonder reden weigeren?

Het coronaverlof is geen absoluut recht voor de werknemer. Hij of zij kan dit dus enkel opnemen wanneer jij akkoord gaat. Je moet wel op objectieve basis beslissen of je het verlof wel of niet toestaat. Dit betekent volgens ons dat je hierbij rekening moet houden met zowel de belangen van je werknemer als van je organisatie. Ook is het mogelijk om te bepalen welke werknemers er bij voorkeur kunnen van gebruikmaken of om een specifieke beurtrol in te voeren.

Kan mijn werknemer een lopend ouderschapsverlof schorsen of omzetten in coronaverlof?

Ja, dat kan. Maar enkel als jij hiermee akkoord gaat.

  • Bij een schorsing kan je werknemer overstappen naar een andere opnamevorm. Bijvoorbeeld van 1/10 gewoon ouderschapsverlof naar 1/5 coronaverlof tot 30 juni. Vanaf 1 juli hervat het geschorste ouderschapsverlof opnieuw tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum.
  • Bij een omzetting behoudt het verlof dezelfde vorm. Bijvoorbeeld van 1/2 gewoon ouderschapsverlof naar 1/2 coronaverlof tot 30 juni. Daarna loopt het gewone ouderschapsverlof verder tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Die omzetting kan ook met terugwerkende kracht gebeuren.


Welke werkwijze moet ik volgen voor het inboeken van het coronaverlof?

Wat betreft de loontechnische behandeling, moet dezelfde werkwijze gevolgd worden als voor een ‘gewoon’ ouderschapsverlof. Je mag dus voor het boeken van het corona ouderschapsverlof dezelfde looncodes gebruiken als diegene die je gebruikt voor het ‘gewone’ ouderschapsverlof. Ook op DmfA of andere officiële aangiften/sociale documenten moet het corona-ouderschapsverlof op dezelfde manier vermeld worden als het gewone ouderschapsverlof.

Telt het coronaverlof mee als gewoon ouderschapsverlof?

Nee, het coronaverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof. De opgenomen dagen tellen dus niet mee voor de maximale duur van het gewone ouderschapsverlof.

Wie draagt de loonkosten van mijn medewerker tijdens de periode coronaverlof?

De werknemer die coronaverlof opneemt, krijgt een uitkering van de RVA. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en regels als bij het gewone ouderschapsverlof. De uitkering ligt wel 25% hoger. Neemt een deeltijdse werknemer halftijds coronaverlof op, dan wordt het bedrag van de uitkering wel verhoudingsgewijs aangepast.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Wil je werknemer coronaverlof opnemen, dan vraagt hij of zij dit ten minste 3 werkdagen op voorhand aan. Dat kan via mail, aangetekende brief of een ander geschrift. Zorg dat je als werkgever altijd de goede ontvangst bevestigt. Vervolgens heb je maximaal zes werkdagen – ten laatste voor de aanvang van het verlof – om de aanvraag te weigeren of goed te keuren, tenzij jullie beiden akkoord gaan met een kortere periode. . Doe dit eveneens schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging door de werknemer.

De termijn van maximaal zes werkdagen geldt ook voor aanvragen tot omzetting of schorsing van het gewone ouderschapsverlof. Maar ook die kunnen jullie onderling inkorten.

Ten laatste één maand na de start van het coronaverlof vraagt de werknemer zijn uitkering schriftelijk aan bij de RVA.

Heeft het corona-ouderschapsverlof invloed op het pensioen van mijn betrokken werknemer?  

Het coronaverlof wordt op het vlak van de sociale rechten gelijkgesteld met het gewone ouderschapsverlof. Dus ook wat pensioenrechten betreft. Het coronaverlof telt mee voor de berekening van het pensioen als je werknemer een uitkering van de RVA ontvangt. Wat hier dus het geval is.

📞 Voor bijkomende vragen hierover kan je natuurlijk steeds bij ons terecht.Bron: SD Worx